afiles

L001-LESSONL002-LESSONL003-LESSONL004-LESSONL005-LESSONL006-LESSONL007-LESSONL008-LESSONL009-LESSONL010-LESSONL011-LESSONL012-LESSONL013-LESSONL014-LESSONL015-LESSONL016-LESSONL017-LESSONL018-LESSONL019-LESSONL020-LESSONL021-LESSONL022-LESSONL023-LESSONL024-LESSONL025-LESSONL026-LESSONL027-LESSONL028-LESSONL029-LESSONL030-LESSONL031-LESSONL032-LESSONL033-LESSONL034-LESSONL035-LESSONL036-LESSONL037-LESSONL038-LESSONL039-LESSONL040-LESSONL041-LESSONL042-LESSONL043-LESSONL044-LESSONL045-LESSONL046-LESSONL047-LESSONL048-LESSONL049-LESSONL050-LESSONL051-LESSONL052-LESSONL053-LESSONL054-LESSONL055-LESSONL056-LESSONL057-LESSONL058-LESSONL059-LESSONL060-LESSONL061-LESSONL062-LESSONL063-LESSONL064-LESSONL065-LESSONL066-LESSONL067-LESSONL068-LESSONL069-LESSONL070-LESSONL071-LESSONL072-LESSONL073-LESSONL074-LESSONL075-LESSONL076-LESSONL077-LESSONL078-LESSONL079-LESSONL080-LESSONL081-LESSONL082-LESSONL083-LESSONL084-LESSONL085-LESSONL086-LESSONL087-LESSONL088-LESSONL089-LESSONL090-LESSONL091-LESSONL092-LESSONL093-LESSONL094-LESSONL095-LESSONL096-LESSONL097-LESSONL098-LESSONL099-LESSONL100-LESSON

Language

spontaneous

I didn't understand

I want to learn

- verbs
	- to be - stage - być - 4 - (jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są) - byłem/byliśmy
		- I was hungry. - Byłem głodny.
		- Where were you? - Gdzie byłeś?
		- Were you there? - Byłeś tam?
		- Were you at home yesterday? - Byłeś wczoraj w domu?
		- Where are we? - Gdzie jesteśmy?
		- We're creative. - Jesteśmy kreatywni.
		- We're ready. - Jesteśmy gotowi. 
	- to have - house on hill - mieć - 3 - m/m - miał/mieli
		- I have it today. - Mam to dzisiaj.
		- They will have bad luck. - Oni będą mieli pecha.
		- We don't have a car. - Nie mamy auta. [OW-tah]
	- to be able to (can) - bike - móz - 1 - mog/moż - mogł(mógł)/mogli
		- I might stay until eleven. - Mogę zostać do jedenastej. [MOH-gah, stay]
		- I might stay. - Mógłbym zostać.
		- I will be able to eat tomorrow. - Będę mógł jeść jutro. [BEN-deh]
		- They will be able to go next week. - Będą mogli jechać w przyszłym tygodniu. [ben-doñ, pSHISH-wim]
	- to do - computer - robić - 2 - robi/rob - robił/robili - zrobić
		- I'm making coffee. - Robię kawę. [ROH-bee-ah KAH-veh]
		- They're going to do it. - Zrobią to.
		- What are they going to do? - Co oni zrobią?
		- That's something I've never done. - Tego nigdy nie robiłem.
		- What do you think I've been doing? - A co myślisz, że robiłem?
		- I made coffee. - Zrobiłem kawę.
		- What will you do? - Co zrobisz?
		- Could you do me a favor? - Zrobisz mi przysługę? [pshish-WOO-gah]
	- to go - bridge - iść - 1 - id/idzi, szedł/szli
		- Szedł przez las. - He walked through the forest.
		- Dokąd szedł Tomek? - Where did Tom go?
		- On szedł wzdłuż rzeki.
	- to send - Edeka - wysyłać - 3 - wysyl/wysyl - wysyłał/wysyłali - wysłać(1,wyśl/wyśl,wysłał/wysłali)
		- Can you send these for me? - Możesz to wysłać?
		- We have to send them something. - Musimy im coś wysłać. (dative)
		- We have to send me something. - Musimy mi coś wysłać. (dative)
		- I send it. - Wysłałem to.
		- I will send it. - Wyślę to.
	- to buy - Lafayette - 1 - kupować - kupuj/kupuj - kupował/kupowali - kupić(2)
		- Yesterday I bought a book. - Wczoraj kupiłem książkę.
	- to call - Regensburg - dzwonić - 2 - dzwoni/dzwon - dzwonił/dzwonili - zadzwonić
		- Someone called. - Ktoś dzwonił.
		- I'll call. - Zadzwonię.
		- I'll call you tomorrow morning. - Zadzwonię jutro rano.
		- I'll try again, thank you. - Zadzwonię jeszcze raz, dziękuję.
		- I'll call him later. - Zadzwonię do niego później.
		- I'll call her later. - Zadzwonię do niej później.
		- We will call them later. - Zadzwonimy do nich później.
	- to begin - dynamic88 - zaczynać - 3 - zaczyn/zaczyn - zaczynał/zaczynali - zacząć 
		- I start today. - Zaczynam dzisiaj.
		- I will start tomorrow. - Jutro zacznę.
	- to wait - Rome - czekać - 3 - czek/czek, czekał/czekali - zaczekać
		- Please wait. - Proszę zaczekać.
		- Hold on a minute. - Proszę zaczekać chwilę. [/ch/VEE-lah] (moments)
		- Is everybody waiting? - Czy wszyscy czekają?  [v-SHIS-tah]
		- Have you guys been waiting long? - Długo czekacie?
	- to like - BLR - lubić - 2 - lubi/lub - lubił/lubili - polubić
		- I'm sure you'll like Tom. - Jestem pewien, że polubisz Toma.
		- Everybody likes her. - Wszyscy ją lubią. [v-SHISH-tah]
		- Everybody likes him. - Wszyscy go lubią.
		- Everybody likes them. - Wszyscy je lubią.
		- Everybody likes us. - Wszyscy nas lubią.
		- Everybody likes me. - Wszyscy mnie lubią.
		- Everybody likes you. - Wszyscy cię lubią. [cheh]	
	- to read - balcony - czytać - 3 - czyt/czyt - czytał/czytali - przeczytać
		- I won't read it. - Nie przeczytam tego.
	- to sit (stay, remain) - siedzieć - hoffest - 2 - siedz/siedz - siedział/sidezieli - posidezieć
		- I stayed home all day. - Cały dzień siedziałem w domu.
		- I will sit here. - Ja tu będę siedzieć.
		- The king sat on the throne. - Król siedział na tronie.
	- to look for (search) - szukać - key box - 3 - szuk/szuk - szukał/szukali - poszukać
		- What are you looking for? - Czego szukasz? 
		- Last week I was looking for my key. - W zeszłym tygodniu szukałem swojego klucza.
	- TODO
		- to converse - meteographics - rozmawiać - 3
		- to speak - Saal - mowić - 2 - powiedzieć(4)
		- to remember - trainees - rozumieć - 1 - zrozumieć(1)
		- to ask - Vorschlag - pytać - 3 - zapytać(3)
		- to want - lackner - chcieć - 1 - (zechcieć)
- prepositions
	- genitive
		- niedaleko - near
			- It's not far to Paris. - To niedaleko od Paryża.
			- It's close to the hotel. - To niedaleko od hotelu.
		- oprócz - except
			- He works everyday except Sundays. - On pracuje codziennie oprócz niedziel.
			- What else have you done? - Co oprócz tego zrobiłeś?
		- bez - without
			- Don't panic. - Bez paniki.
			- That doesn't matter. - To bez znaczenia.
			- That doesn't make sense. - To bez sensu.
		- z(ze) - from
			- I am from Russia. - Pochodzę z Rosji.
			- I am from America. - Jestem z Ameryki.
		- dla - for
			- This is for you. - To jest dla ciebie.
			- This is for me. - To jest dla mnie.
			- This is for us. - To jest dla nas.
			- This is for her. - To jest dla niej.
			- This is for him. - To jest dla niego.
			- This is for them. - To jest dla nich.
			- For how many people? - Dla ilu osób?
		- od - since (an amount of time), from (what point), to (that point)
			- It's been raining since morning. - Pada od rana.
			- Where do we begin? - Od czego zaczniemy?
			- It's close to the hotel. - To niedaleko od hotelu.
		- do - until/to/into
			- See you later. - Do zobaczenia.
			- To work! - Do roboty!
			- See you tomorrow. - Do jutra.
			- Get to the point. - Do rzeczy! [ZHEH-cheh]
		- obok - next to (something or someone)
			- He sat next to me. - Usiadł obok mnie.
			- He sat next to her. - Usiadł obok niej.
			- He sat next to us. - Siedział obok nas.
			- He sat next to them. - Usiadł obok nich.
			- He sat next to him. - Usiadł obok niego.
		- koło - next to (something or someone)
			- He sat next to her. - Usiadł koło niej.
		- wśród - among (people)
			- I sat among them. - Usiadłem wśród nich.
		- podczas - in (an amount of time)
			- He'll arrive in an hour. - On przybędzie podczas godziny.
	- dative
		- ku - to (my [emotion])
			- To my surprise, it was easy. - Ku mojemu zdziwieniu, było to łatwe. 
			- To my disappointment, it was difficult. - Ku mojemu rozczarowaniu, to było trudne.
		- dzięki - thanks to
			- Thanks to me. - Dzięki mnie.
			- Thanks to you. - Dzięki tobie.
			- Thanks to us. - Dzięki nam.
			- Thanks to them. - Dzięki nim.
			- Thanks to him. - Dzięki niemu.
			- Thanks to het. - Dzięki niej.
			- Thanks a lot! - Wielkie dzięki! [vee-ELL-kee-ah JEN-key]
		- wbrew - against (breaks law)
			- That's against the law. - To wbrew prawu.
			- That's against the rules. - To wbrew regułom.
			- That runs against my principles. - To wbrew moim zasadom.
		- przeciwko - against (oppose)
			- I oppose it. - Jestem przeciwko.
			- Do you mind? - Masz coś przeciwko?
			- I don't mind doing it. - Nie mam nic przeciwko.
			- I wouldn't mind a beer right now. - Nie miałbym teraz nic przeciwko napiciu się piwa.
	- locative
		- w - in/at
			- I stayed home all day. - Cały dzień siedziałem w domu.
		- na - (physically) on
			- I'm on the balcony. - Jestem na balkonie.
			- We live on the earth. - Mieszkamy na Ziemi.
		- po - (around) in
			- I'm walking in the park. - Spaceruję po parku.
	- accusative 
		- w - on (on a day)
			- We're meeting on Sunday. - Spotkamy się w niedzielę.
		- przez - across (over something, across something, for the length of something, via something)
			- He walked across the street. - Przeszedł przez ulicę.
			- It rained for a week. - Padało przez tydzień. [TID-jane]
			- We spoke on the telephone. - Rozmawialiśmy przez telefon.
		- o - about (think of / talk of), regarding
			- Think about it. - Pomyśl o tym.
			- I'll be back about ten. - Wracam o dziesiątej.
			- Are you talking about me? - O mnie mówisz?
			- He asked about you. - Pytał o ciebie.
		- na - (looking) at, (waiting) for, (time) for, (at) him
			- She looked up at the sky. - Spojrzała na niebo.
			- Who are you waiting for? - Na kogo czekasz?
			- Time for dinner. - Czas na kolację.
			- I pointed at him. - Wskazałem na niego.
			- I pointed at her. - Wskazałem na nią.
			- I pointed at you. - Wskazałem na ciebie.
			- I pointed at me. - Wskazałem na mnie.
			- I pointed at them. - Wskazałem na nich.
			- I pointed at us. - Wskazałem na nas.
		- po - for (what), for (to do something), in (language), after (time)
			- For what? Po co?
			- She has gone shopping. - Poszła po zakupy.
			- He reached for the dictionary. - Sięgnął po słownik.
			- They sent for the doctor. - Posłali po lekarza.
			- Let's speak in Polish. - Mówmy po polsku.
			- After the film, they fell asleep. - Po filmie zasypiają.
						
- lists
	- days
		- Sunday - niedziela
			- on Sunday - w niedzielę
		- Monday - poniedziałek
		- Tuesday - wtorek
		- Wednesday - środa
			- w środę
		- Thursday - czwartek
		- Friday - piątek
		- Saturday - sobota
			- w sobotę
		- yesterday - wczoraj [v-CHORE-eye]
		- today - dzisiaj [JEESH-shy]
		- tomorrow - jutro
			
- questions - Mam parę pytań.
	- Jaka jest różnica pomiędzy usiąść i siedzieć?
		- He sat next to me. - Usiadł obok mnie.
		- Can I sit here? - Mogę tu usiąść?
		- I will sit here. - Ja tu będę siedzieć.
		- The king sat on the throne. - Król siedział na tronie.
	- Jaka jest różnica pomiędzy "będą siedzieli" i "posiedzą"?
	- Mówi się "Ja tu będę siedzieć." lub "Ja tu będę siedział".
	- to arrive: przybyć, how to conjugate
	- obok / koło
			- He sat next to her. - Usiadł obok niej.
			- He sat next to her. - Usiadł koło niej.


- links
	- large preposition table - https://www.clozemaster.com/blog/polish-prepositions
	- prepositions with declensins - https://en.wikibooks.org/wiki/Polish/Prepositions_as_hints_to_declensions
	- noun declension - https://mowicpopolsku.com/polish-grammar/cases/genitive/
	
	


--POLISH ROTE BLOCK-------------------------
1. Cześć, dzień dobry, mam na imię Edek, jak się masz? / U mnie świetnie, a u ciebie?

2. Mam pytanie. Co to jest? Jak to się nazywa? Chciałbym się nauczyć tych zwrotów.

3. Jak wymewiasz to słowo? Jaka jest róźnice pomiędzy: mnie i mną?

4. Jak powiedzieć to słowo "important" po Polsku? Jak widać, mam wiele pytań.

5. Co to było? Co powiedziełs?

6. Nie rozumiem wszystkiego co mówisz, na przykład, słyszałem, że powiedziałeś "tonąć".

7. Co to znaczy po niemiecku czy po angielsku? Czy mówisz po niemiecku? Czy mówisz po angielsku?

8. Czy możesz mnie zrozumieć gdy mówię po polsku? / To fantastycznie!

9. Czy mógłbyś to słowo napisać dla mnie?

10. Czy to jest poprawnie? Nieważne, nauczę się później.

11. Przepraszam, nie zrozumiałem co powiedziałeś. Czy mógłbyś powtórzyć, jeszcze roz?

12. Mówisz za szybko. Czy mógłbyś mówić wolniej? Słabo mówię po polsku, i mój polski nie jest wciąz dobry. Ale proszę, mów do mnie po Polsku, muszę się nauczyć więcej Polsku.

13. Dobry wieczór, na razie, do widzenia, do zobaczenia później.
--
jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto
--
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela
--
biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, różowy, szary, zielony, żółty
white, brown, black, red, purple, blue, orange, pink, gray, green, yellow
--
Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień
--
Wiosna, Lato, Jesień, Zima


1. Good day. Nice to see you. How are you ? / Fine, thank you.
Добрый день. Рад(а) тебя видеть. Как дела? / Спасибо, хорошо.

2. What did you say? I don't understand the word _______. What does this word mean?
Что ты сказал? Я не понимаю слова _________. Что означает это слово?

3. How do you spell that word? / What does the word mean in English? in German?
Как пишется это слово? / Что означает это слово на английском языке? на немецком языке?

4.
Czy mógłbyś powtóizyć, jeszcze roz?	[chi MOO-goo-bish pohf-TOO-zich, YESH-cha rahs]

>>> phrase #5
Przepraszam, nie zrozumiałem co powiedziałeś.	[zroh-ZOOM-yah-wem]

>>> phrase #6
Mówisz za szybko. [MOO-veesh za SHIP-koh]

>>> phrase #7
Czy mógłbyś mówić wolniej? [chi MOO-goo-bish MOO-veesh VOHL-nyah]

>>> phrase #8
Przepraszam, ale nie rozumiem. Słabo mówię po polsku. [pshya-PRAH-shum alla nya roh-ZOO-mee-um] [SWAH-bo MOO-via po polsku]

>>> phrase #9
Chcę się uczyć polskiego. [sh-CHOW]

>>> phrase #10
Mam pytanie. [mom pih-TAHN-ye]

>>> phrase #11
Jak powiedzieć ______ po Polsku?	[yak poh-VYE-JECH ______ poh POHL-skoo?]

>>> phrase #12
Co to jest? Jak to się nazywa? [yak toh she-OW NAZ-i-va]

>>> phrase #13
Przepraszam, ale mój polski nie jest wciąz dobry. [MOO-wee POHL-skee vCHOWNsch DOH-breh]

>>> phrase #14
Dla mnie to samo, poproszę.

>>> phrase #15
Muszę się nauczyć więcej Polsku. [moosha she-OW na-OO-chich vee-EN-say POLskoo]

>>> 16 - Please speak to me in Polish.
Mów do mnie po Polsku. [moov doh mnya poh POHL-skoo]

>>> 17 - I don't understand enough of what you are saying.
Nie rozumiem wszystkiego co mówisz. [nya rohZOOMyum VSHIST-kyeg-o tso MOO-veesh]

>>> 18 - What was that? (what did you say?)
Co to było? [tsoh toh BIH-woh]

>>> 19 - I heard you say it.
Słyszałem, że to powiedziałeś. [shishAHwem zhe toh poh-vee-JAH-wesh]

>>> 20 - What's the difference between aaa and bbb?
Jaka jest róźnice pomiędzy: aaa i bbb?	[YAK-a yest roo-ZNEE-tsa pohm-nyah-[OWN]-zih]

>>> 21 - Is this ok like this? (handing paper with phrase on it)
Czy to jest poprawnie? [poh-PRAV-nee-ya]

>>> 22 - I'll learn that later.
Nauczę się później. [na-OOCH-shee-ow POO-zhnyay]

>>> 23 - How do you pronounce that word?
Jak wymewiasz to słowo? [yak vim-EHV-yeeash toh swovo?]

>>> 24 - Can you understand me when I speak Polish?
Czy możesz mnie zrozumieć gdy mówię po polsku?	[chi MOH-zhesh mnyeh zroh-ZOO-myetch gdeh MOO-vyah poh POHL-skoo]

>>> 25 - Could you write that word down for me?
Czy mógłbyś to napisać? [chi MOO-goo-bish toh nap-ih-SATCH]

>>> 26 - I want to learn these phrases.
Chciałbym się nauczyć tych zwrotów. [sh-CHOW-bim shee-OW na-OO-chitch ti[ch] zroh-TOOF]

>>> 27 - Do you speak English?
Czy mówisz po angielsku? [chi MOO-veesh poh anGYEL-skoo]


Verb Conjugations

With the following conjugation guide, you can conjugate any verb in the Polish language in the present, past, future, and conditional tenses for all persons singular and plural, i.e. 24 combinations for each verb. When you learn Polish verbs, you merely need to record six pieces of information for each: the verb's conjugation number (1-4), the first and second person singular present stems, the third person singular and plural past forms, and of course the partner verb which all Polish verbs have, one of the most most most fascinating and unexpected aspects of the language for me. There are some exceptions, of course, and there is still some messiness regarding various kinds of relationships that the verb pairs can have, but Polish verb conjugations are exceptionally constant and this reference can get you up to speed fast.

Pronouns

First-Person Pronouns

Second-Person Pronouns

Third-Person Pronouns

First-Person Prossessives

My mistake
Mój blad.
I'm looking for my smartphone.
Szukam mojego telefonu.
To my surprise, the door was unlocked.
Ku mojemu zdziwieniu, drzwi były otwarte.
You speak my language.
Mówisz moim językiem.
Ouch! My foot!
Au, moja noga!
It's for my family.
To dla mojej rodziny.
You are my friend.
Jesteś moją przyjaciółką.
That's mine.
To moje.
My friends are very nice.
Moi przyjaciele są bardzo ładne
I am looking for my friends.
Szukam moich przyjaciół.
They're friends of mine.
Są moimi przyjaciółmi.
What did you do with my keys?
Co zrobiłeś z moimi kluczami?

Possessive Pronouns

Noun Declension

Poland - Main Cities

Poland - Places

Poland - Relief Map

Poland - Regions

German Administration Region Names

Poland - Full Map

Warsaw Departments

Warsaw Map - Overview

Warsaw Map - Detailed

Marathon Map

tttttttttttttttttttttttttttt

ffffffffffffffff
bbbbbbbbbbbbbbbbbb